Vedtægter

Vedtægter for samarbejdet mellem Fredens, Tranbjerg og Skåde sognes menighedsråd om fælles drift af kirkegårde

LOVGRUNDLAG

Samarbejdet etableres i henhold til § 42A i lovbekendtgørelse nr. 611 af 6/6 2007 om menighedsråd med ændringer, der følger af lov nr. 47 af 28. januar 2009.

DELTAGERE

§ 1. Menighedsrådene for Fredens, Tranbjerg og Skåde sogne i Århus Søndre Provsti i Århus Stift har besluttet at samarbejde om at ansætte en kirkegårdsleder, der skal forestå driften af de tre kirkegårde, der ejes af samarbejdets parter (kirkegården ved Fredens Kirke, kirkegården ved Frederikskirken samt Tranbjerg kirkegård)

FORMÅL

§ 2. Samarbejdet har til formål at drive de tre kirkegårde i fællesskab. Driften af kirkegårdene forestås af en fælles kirkegårdsleder

HJEMSTED

§ 3. Samarbejdet har hjemsted i Århus kommune.

SAMARBEJDETS ORGANISERING OG BESTYRELSE

§ 4. Samarbejdet ledes af en fælles bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen består af formændene for kirke- og kirkegårdudvalget ved de tre menighedsråd samt yderligere et medlem valgt af og blandt medlemmerne af de tre menighedsråd samt en medarbejderrepræsentant uden stemmeret valgt af og blandt medarbejderne ved de samarbejdende kirkegårde.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for en 4–årig periode svarende til menighedsrådenes funktionsperiode. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af de tre menighedsråd.

§ 5. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af kirkegårdslederen og det personale, der refererer til kirkegårdslederen. Kirkegårdslederen refererer til bestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt et af de samarbejdende sogne udtræder af samarbejdet, videreføres kirkegårdslederens ansættelsesforhold af de øvrige samarbejdende sogne – efter retningslinjer, som så aftales disse sogne imellem. De øvrige kirkegårdsmedarbejderes ansættelsesforhold videreføres af de menighedsråd, som har aflønnet dem hidtil, medmindre andet aftales.

ØKONOMI

§ 6. De tre menighedsråd forpligter sig til at budgettere kirkegårdsdriften i naturlig forlængelse af tidligere års budgetter.

§ 7. Lønudbetaling varetages for kirkegårdslederens vedkommende af Fredens sogns menighedsråd. Lønudgiften samt følgeudgifter til kirkegårdslederen afholdes med en tredjedel af hvert af de 3 samarbejdende menighedsråd. Lønudbetalingen til de ansatte på kirkegårdene varetages af de menighedsråd, som de var ansat hos ved samarbejdets begyndelse. For nyansattes vedkommende træffer bestyrelsen beslutning om, hvilket menighedsråd der varetager lønudbetalingen.

§ 8. Bestyrelsen kan for andre menighedsråd og mod betaling herfor påtage sig opgaver inden for kirkegårdsdrift eller vedligeholdelse af øvrige arealer.

TILSYN OG VEDTÆGTERNES FORTOLKNING

§ 9. De deltagende menighedsråd fører tilsyn med, at samarbejdet udføres efter de gældende vedtægter.

Stk. 2. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne samarbejdsaftale eller om forholdet mellem deltagerne i denne samarbejdsaftale indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet.

OPTAGELSE I SAMARBEJDET

§ 10. Andre menighedsråd, der har kirkegårde i rimelig geografisk afstand fra samarbejdet, kan efter ansøgning optages i samarbejdet på lige vilkår med de tre parter, såfremt de 3 nuværende aftaleparter kan tiltræde dette.

UDTRÆDEN

§ 11. Enhver af de samarbejdende menighedsråd kan opsige samarbejdet med 6 måneders varsel til ophør den følgende 1. januar. Den status, der bliver at opgøre ved ophævelsestiden, skal afgive den basis, hvorefter fællesskabet bliver at hæve. Aktiverne vil være at vurdere efter samme principper som ved den sidst foretagne statusopgørelse

IKRAFTTRÆDEN

§12. Denne vedtægt træder i kraft den 1. september 2012. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med samarbejdsaftalen ved henvendelse til et af de tre menighedsråd samt via menighedsrådenes hjemmesider.