Kirkegården

Vedligeholdelse af gravsted

De pårørende kan selv vedligeholde gravstedet i henhold til kirkegårdens vedtægter, men vedligeholdelse af gravstedet kan også efter aftale varetages af kirkegårdens personale. Der findes forskellige aftaler om gravstedsvedligeholdelse, og nærmere oplysninger om dette kan fås kirkegårdens personale. Forårs- og sommerblomster samt grandækningkan tilkøbes uanset om det er gravstedsindehaveren eller kirkegårdspersonalet, der varetager vedligehold af gravstedet. Betaling sker forud. Arbejdet er i sagens natur under kraftig indflydelse af vejret og årstidernes skiften.

For info om priser: kontakt kirkegårdssekretariatet

Plantning af forårsblomster påbegyndes når frosten går af jorden, og vi bestræber os på at være færdige til påske, men hvis en tidlig påske falder samme år som en sen vinter, er det en vanskelig kabale.

Sommerblomsterne plantes inden Grundlovsdag.

Grandækningen påbegyndes ultimo oktober, når løvfaldet er aftagende, og skal være færdiggjort inden jul.

Kirkegårdene

Kirkegårdene ved Tranbjerg Kirke består af dels den gamle kirkegård, og dels den nye kirkegård, der blev taget i brug i 1990.
Der er forskellige begravelsesmuligheder på de 2 kirkegårdsafsnit. Disse muligheder fremgår af nedenstående vejledning:

Den gamle kirkegård

Gravstederne på den gamle kirkegård forekommer i mange tilfælde som familiegrave med individuelle indretning og beplantning.

På den gamle kirkegård er der ikke regler for monumenter (gravsten) og beplantning.

Den nye kirkegård

Den nye kirkegård er delt op i forskellige afsnit (gravgårde), hvor der for hvert afsnit er særlige regler for gravsten og beplantning.

Kistegravsteder

I gravgårde til kistegravsteder må gravstenen højst måle 80 cm i højden og for enkeltgravsteder må bredden højst være 80 cm. Ved dobbeltgrave må gravstenen højst være 100 cm. Gravstenene skal anbringes i en afstand af mindst 30 cm fra den tilstødende hæk.

Urnegravsteder

I urnegravgården må gravsten højst være 45 cm høje og 60 cm brede. Også på urnegravgården skal afstanden fra gravsten til hæk være mindst 30 cm.

Plænebegravelser

En gravgård er anlagt som én stor græsplæne. For at bevare karakteren som plæne gælder der for dette afsnit særlige regler. Alle gravsten skal være af samme størrelse - 40 cm brede og 50 cm lange - og nedlægges i plan med græsplænen. Af hensyn til den maskinelle pasning af græsplænen, må der ikke foretages nogen beplantning på gravstedet, men der må gerne lægges afskårne blomster ved stenen. Kirkegårdspersonalet har ret og pligt til at fjerne blomster, når disse skønnes visne. Vedligeholdelsen foretager kirkegårdens personale.

Urnefællesgraven

En gravgård er udlagt som urnefællesgrav - den anonyme begravelsesplads. Arealet er udlagt som græsplæne. Urnenedsættelsen finder sted efter en plan, som er kendt af kirkegårdsforvaltning. Der må ikke foretages nogen form for markering i græsarealet. Buketter, kranse og lignende lægges ved fællesmonumentet.

Fællesbestemmelser

For hele den nye kirkegård gælder en række fællesbestemmelser omkring beplantning m.v.:

  • På det enkelte gravsted må højst 25 % af gravstedsarealet være belagt med ral, perlesten eller anden form for naturstensbelægning.
  • De chausesten, der ligger ved kanten langs stier, må ikke fjernes.
  • Der må ikke plantes træer.
  • Beplantningen skal være lav og langsomt voksende og må ikke være til gene for de omkringliggende gravsteder.
  • Der må gerne plantes bunddækkende planter.

Kirkegårdspersonalet

Gartner

Søren Svenning
Træffes på tlf.  51 66 59 35

Kirkegårdsleder:

Pernille Wittrup Gad
pwl@km.dk

(pt. på barsel. Der henvises til kirkegårdssekretæren)


Træffes på tlf: 40 12 30 10

telefontid man-tors 9-15

og fredag 9-12

Kirkegårdssekretær:

Jane Gertsen

jag@km.dk
Træffes hverdage 9-12
på tlf: 86 29 51 20